Groepsverzekering Brandverzekering Omniumverzekering Verplichte BA-autoverzekering VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandige) Rechtsbijstandsverzekering Objectieve aansprakelijkheid bij brand Beroepsaansprakelijkheid Bedrijfsleidersverzekering Verzekering persoonlijke ongevallen (24/24) Excedent en verzekering gewaarborgd loon Verzekering elektronisch materieel Montageverzekering Hospitalisatieverzekering IPT (individuele pensioen toezegging) Verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR) Kredietverzekering Verzekering machinebreuk Vervoer voor anderen (CMR) Vervoer eigen rekening Verzekering privé leven Verzekering arbeidsongevallen Verzekering gewaarborgd inkomen Aansprakelijkheid aannemers/architecten Bestuurdersaansprakelijkheid Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating Bedrijfsschade nà brand

Mogen wij eerst de lectuur van de bedrijfsleidersverzekering hierboven aanbevelen? De groepsverzekering heeft namelijk alle voordelen van de bedrijfsleidersverzekering maar minder nadelen. Inderdaad, een bedrijfsleidersverzekering is eigendom van het bedrijf; dit kan nadelig zijn bij overname, fusie of faillissement. Dit nadeel is er niet in de groepsverzekering daar de begunstigde niet het bedrijf is maar wel de bedrijfsleider. Deze vorm is dus te verkiezen voor de bedrijfsleider. Een nadeel dan weer hier is dat een bepaalde groep van personen dient omschreven te worden waardoor allen die tot deze groep behoren dezelfde verzekering dienen te nemen. Dit is dan weer niet vereist in de bedrijfsleidersverzekering.

De groepsverzekering dient even goed om uw personeel of een deel ervan extra-legale voordelen te geven die interessant zijn voor beide partijen. Dus ook voor de werkgever gezien dit veel goedkoper is dan een loonsverhoging en een beter rendement geeft aan de werknemer. Zo ziet u maar dat wij elk geval afzonderlijk dienen te onderzoeken om u het beste te kunnen adviseren. Leest u hierna nog even verder bij IPT (individuele pensioen toezegging) aub?

Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

Ondertussen uitgegroeid tot heel wat meer dan enkel brand. Ook de diefstalverzekering maakt deel uit van deze rubriek evenals waterschade, stormschade en nog veel meer. Andere waarborgen zoals glasbraak, electrische risico's, aanrijding van het gebouw door voertuigen en nog veel meer waarborgen maken ondertussen deel uit van de brandverzekering.

Brandverzekering duur?

De premie voor de brandverzekering is afhankelijk van heel wat factoren. Een vlasschuur kost duidelijk meer dan een handel in ijzerwaren. Vooral in industriële risico's is de premie afhankelijk van de aard van het gebouw, de dakbedekking, compartimentering, aanwezige infrastructuur, sprinklers, preventie,... enz.

Wij gaan verder dan enkel maar te zorgen voor een goede premie

De premie die u betaalt voor uw brandverzekering is uiteraard belangrijk. Nog belangrijker is het echter dat het nooit brandt in uw handelszaak of uw fabriek. Ook hier zullen wij u graag adviseren en begeleiden bij een goede schade-preventie.

Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

De omniumverzekering betreft een niet-verplichte verzekering. Deze vergoedt de schade aan uw eigen voertuig, zelfs door uw fout of deze van uw werknemer. Schade door brand, diefstal, glasbreuk of natuurkrachten wordt eveneens vergoed.

De verzekering "omnium" is een verzamelwoord voor een aantal bijkomende waarborgen in uw voertuigverzekering (dus bijkomend aan de verplichte waarborg burgerlijke aansprakelijkheid). Globaal onderscheiden we 2 soorten "omnium"-verzekering:


Volledige omniumverzekering

Deze verzekering omvat de waarborgen eigen schade, brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten.

Eigen schade

De belangrijkste waarborg: dekt alle schade aan de wagen door ongeval (ongeval in fout, zelf tegen uw garage rijden, vandalisme door derden, vluchtmisdrijf van de aanrijder,...). Ook voor een ongeval in recht is deze waarborg belangrijk. Er kan immers betwisting ontstaan over wie in fout is; de tegenpartij kan ook een buitenlander zijn, of gewoon niet verzekerd... In deze gevallen kan het maanden duren voor u vergoed wordt. De verzekering omnium betaalt u terstond.

Brand

Brand van het voertuig ontstaan in de motor of de elektrische leidingen enz. Ook schade aan de wagen ten gevolge van brand van uw woning of garage.

Diefstal

Waarborg spreekt voor zichzelf. Hier betalen we de wagen indien hij gestolen wordt (30 dagen wachttijd). Zo hij vroeger teruggevonden wordt, wordt de schade aan de wagen betaald. Ook schade aan de wagen door een poging tot diefstal is gedekt. (voorbeeld: verwrongen sloten, deurbeschadigingen..enz.)

Glasbreuk

Waarborgt het breken van de voorruit, zijruiten en achterruit door om het even welke oorzaak (opspattende stenen, inbraak, laten vallen van een voorwerp...)

Natuurkrachten

Alle schade door natuurevenementen zoals neervallende rotsen, hagelstenen, stormschade, overstromingen, vallende bomen, bliksem, aardbeving... evenals schade door aanrijding met loslopende dieren.

Mini omnium

Deze verzekering bevat de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk en natuurkrachten. Dus niet de waarborg eigen schade.

Vrijstelling of franchise

Dit is het bedrag dat steeds afgetrokken wordt van de vergoeding. De vrijstelling bedraagt steeds een bepaald % van de waarde van het voertuig. Dit kan 0%, 1%, 2,5% ... enz tot 5% zijn afhankelijk van de gekozen maatschappij en premie. Hoe hoger de vrijstelling hoe lager de premie. Evenwel is de vrijstelling slechts van toepassing op de waarborg eigen schade. Op de waarborgen brand, diefstal, glasbraak en natuurkrachten is er géén vrijstelling waardoor in principe de volledige schade betaald wordt.


Verzekerde waarde

Een vraag die meestal opduikt is: hoeveel krijg ik als het voertuig totaal verlies is na een zwaar ongeval, diefstal of brand? Hier zijn er 2 formules te kiezen namelijk:

Aangenomen waarde

Dit betekent dat de waarde die u bij totaal verlies zal krijgen vooraf bepaald is in de polis. U heeft dus nimmer een discussie met de expert over het bedrag van de waarde van uw wagen. Ze wordt als volgt bepaald: de eerste 6 maanden wordt u vergoed aan 100%. Er wordt dus géén sleet afgetrokken. Daarna vermindert de waarde van het voertuig met 1% per maand. Dit betekent dus dat u na 1 jaar rijden met de wagen nog steeds 94% van de waarde zou krijgen. Zelfs na 3 jaar krijgt U nog steeds 70%.

Werkelijke waarde

Dit betekent dat de waarde op het ogenblik van het ongeval geschat wordt door een expert. Er gebeurt dus aftrek van sleet in functie van het jaartal, km-stand, onderhoud... van de wagen. In de beide formules wordt de BTW steeds terugbetaald (tenzij voor handelaars voor wie de BTW aftrekbaar is). Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

Doel van deze verzekering is, als u of een van uw werknemers een schadegeval in fout veroorzaakt, de schade aan andere weggebruikers te betlen. Met andere weggebruikers wordt niet enkel een tegenpartij bedoeld. Ook de inzittenden (bijvoorbeeld collega-werknemers) in uw eigen voertuig worden vergoed. Enkel de bestuurder van het voertuig is uitgesloten.

De premie voor deze verzekering is sterk variërend. Voor personenwagens is het vermogen van de motor in KW een basis. Voor vrachtwagens is de MTM (maximum toegelaten massa) bepalend. Voor kranen en andere werktuigen geldt meestal een forfaitaire premie. Het aantal voertuigen in uw bedrijf, het schadeverleden, het eigenlijk gebruik van de voertuigen,... enz zijn ook allemaal elementen die meespelen in de berekening van een premie. Wij maken graag tijd voor u voor een vrijblijvende offerte.

Meer weten? De beroepsvereniging Assuralia bracht deze handige brochure uit.

Zo goed dat wij durven stellen: een MUST voor iedere zelfstandige. De naam van dit product zegt eigenlijk al heel veel:

VAPZ heeft veel weg van het pensioensparen hoger beschreven maar in VAPZ is de fiscaliteit helemaal anders en stukken beter. Daarom is dit product zonder enige twijfel een van de beste spaarvormen. Het is waarlijk op het lijf van de zelfstandige geschreven. Wij blijven graag tot uw dienst.

In ons belgisch recht is het zo dat de persoon die schade lijdt, zelf de nodige stappen moet zetten om zijn vergoeding te bekomen. Dit is niet zo evident, rekening gehouden met ons zeer complex rechtssysteem. Zeer dikwijls moeten wij ons gelijk proberen te halen voor de Rechtbank. Zware kosten van advocaat, deurwaarder,.. enz zijn dan te verwachten. De verzekering rechtsbijstand betaalt deze kosten voor u.

Het moet niet altijd zo'n vaart lopen. Een eenvoudige snelheidsovertreding van uzelf of een werknemer kan u al het bezoek opleveren van een deurwaarder om te verschijnen voor de Politierechtbank. Geen nood, uw verzekering rechtsbijstand betaalt volledig uw advocaat. Op de koop toe mag u die advocaat zelf kiezen. De huisraadsman van uw firma kan deze klus dus klaren.

Nog meer info? Klik op deze link.

Bent u uitbater van een café, frituur, winkel,... enz

Vergeet dan niet dat de wet van 30 juli 1979 u verplicht tot het nemen van voormelde verzekering.

De Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering hieromtrent

De jaren 70-80 werden gekenmerkt door enkele stevige branden in dancings, schietstanden, en andere inrichtingen toegankelijk voor het publiek. Ingevolge diverse problemen van brandveiligheid en vergoeding van slachtoffers ontstond deze wet.

Belangrijkste punt in deze wet is de invoering van een "objectieve" aansprakelijkheid van de uitbater voor brand en ontploffing. Dit betekent dat de slachtoffers niet langer een fout of tekort dienen te bewijzen. Neen, de uitbater moet steeds opdraaien voor de schade of hij hier nu wel of niet iets kan aan doen. Tevens wordt de wettelijke verplichting ingevoerd tot het nemen van een verzekering hiervoor. De verzekeringsmaatschappij levert hiervan een attest af dat overgemaakt moet worden aan de burgemeester.

De volledige tekst van de wet kan u hier lezen.

Wie moet deze verzekering nemen? Het Koninklijk Besluit van 28 februari 1991 geeft het antwoord

Algemeen beoogt de wetgever alle inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het behoort de exploitant toe de verzekering te nemen; dit kan dus de eigenaar zijn doch het kan ook de huurder of gebruiker zijn. Het KB somt de volledige lijst op. U kan de volledige tekst hier lezen. In totaal gaat het om 25 categoriëen van uitbatingen.

Ziehier de voornaamste:

Tevens is het belangrijk te melden dat de wetgever geen vrijstelling verleent voor tijdelijke evenementen. Een tent voor het wijkfeest in uw buurt ontsnapt dus niet aan de verplichtingen van deze wet.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt eveneens schade aan derden maar er is meer

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating geldt steeds voor extra-contractuele schade. Dit betekent de schade die niet het voorwerp van het werk of de dienst zelf betreft.

De verzekering beroepsaansprakelijkheid verzekert de contractuele aansprakelijkheid

Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Kan elk beroep zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren?

Neen. Slechts een beperkt aantal beroepen komt in aanmerking voor dergelijke verzekering. Om er enkele te noemen: architecten, dokters in de geneeskunde, verpleegkundigen, kinesisten, boekhouders, accountants, verzekeringsmakelaars,...

Hoeveel bedraagt de premie?

De verzekering beroepsaansprakelijkheid is zeer specifiek en geval per geval te beoordelen. De tarieven en de vrijstellingen zijn al even divers. Wij helpen u graag verder... maar dat wist u al.

Het is zeker de moeite waard om na te denken over de vraag wat de financiële weerslag zou zijn voor het bedrijf en de nakomelingen of de partner van de bedrijfsleider bij overlijden. Wat wij reeds vermeldden bij de rubrieken pensioensparen , overlijdensverzekering en levensverzekering is in de bedrijfsleidersverzekering even goed van toepassing.

Het bedrijf kan zich dus indekken tegen het financieel verlies bij het verdwijnen van de bedrijfsleider. Dit kan gecombineerd worden met de aanleg van een pensioenreserve en er kunnen ook waarborgen voorzien worden bij werkonbekwaamheid.

De vergoedingen komen het bedrijf toe tenzij er een aanvullende overeenkomst opgesteld wordt waarbij bepaalde sommen doorgestort worden aan andere personen zoals de bedrijfsleider en/of zijn partner en/of afstammelingen en zo meer.

De verzekering persoonlijke ongevallen verzekert u 24 uur op 24 uur tegen ongevallen

Het risico om gewond te raken in één of ander ongeval is bijzonder groot. Gaande van ongevallen die iedereen kan overkomen (verkeersongeval, privé leven, hobby, sport...) tot de ongevallen specifiek aan uw beroep (dakwerker valt van dak, chirurg snijdt in eigen hand, loodgieter verbrandt zich,...)

Voor wie is deze verzekering bedoeld?

De verzekering persoonlijke ongevallen (24/24) is vooral geschikt als het risico voor ongevallen specifiek is of als u door omstandigheden niet meer in aanmerking komt voor een polis gewaarborgd inkomen. Ook voor beginnende zelfstandigen kan dit een (voorlopige) oplossing zijn. De premies voor een verzekering "persoonlijke ongevallen" zijn immers goedkoper dan de premies "gewaarborgd inkomen".

Welke zijn de geboden waarborgen?

Meestal stelt deze polis zich voor met 4 waarborgen:

U bemerkt dat deze verzekering veel keuzevrijheid laat. De risico's en de waarborgen kunnen sterk verschillen in functie van uw beroep, uw wensen en zo meer. Als u ons vrijblijvend contacteert maken wij graag een offerte rekening gehouden met al uw specifieke wensen.

De excedent verzekering en verzekering gewaarborgd loon vullen de wet aan

De verzekering arbeidsongevallen biedt u een wettelijke doch beperkte verzekering. Met deze verzekeringen kan u enkele leemtes opvullen. Leest u eerst even over de verzekering arbeidsongevallen die leert dat de wettelijke verzekering beperkt is.

U heeft er onder meer kunnen lezen dat er sprake is van een 'geplafonneerd loon' en van '90% tussenkomst' en van '...zonder de patronale bijdragen'. Een werknemer die afwezig is ingevolge een arbeidsongeval is niet alleen een organisatorisch probleem in uw bedrijf. Er zijn ook flinke financiële gevolgen aan verbonden zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

De excedent verzekering

Uw belangrijkste medewerkers verdienen doorgaans meer dan het wettelijk maximum voorzien in de verzekering arbeidsongevallen. Dit wettelijk maximum jaarloon bedraagt ongeveer 37.000 euro. Bij werkongeschiktheid door arbeidsongeval worden zij aldus vergoed op basis van 90% van dit maximum. De excedent verzekering betaalt het verschil tussen dit wettelijk maximum en het effectieve jaarloon dat deze medewerkers verdienen. Een deugdelijk extra legaal voordeel.

De verzekering gewaarborgd loon

Bij arbeidsongeval dient u als werkgever het gewaarborgd loon door te betalen aan het slachtoffer. U krijgt van de verzekering arbeidsongevallen ongeveer 90% terug van het bruto loon (weerom geplafonneerd) zonder de patronale bijdragen die gemakkelijk 30% bereiken. De verzekering gewaarborgd loon betaalt u het saldo van 10% terug én de patronale bijdragen. Aldus geen financiële kater bij arbeidsongeval. U kan zich volledig concentreren op het organisatorische.

Deze beide verzekeringen kunnen hetzij samen, hetzij elk afzonderlijk bekomen worden in aanvulling van uw polis arbeidsongevallen. Vraag naar uw vrijblijvende offerte.

Het aandeel van electronisch materieel neemt gestadig toe

Electronisch materiaal is niet alleen duur; het is ook bijzonder kwetsbaar.

Het gaat hem niet enkel om computers

Niet enkel PC's, printers en klavieren komen voor deze verzekering in aanmerking. Ook telefooncentrales, alle medische apparatuur (scanners, RX-toestellen, endoscopen), beveiligingsinstallaties, laboratoria-apparatuur, cinematografische apparatuur, sturingen voor machines,... enz zijn onderhevig aan heel specifieke risico's.

Deze verzekering vond haar oorsprong in de verzekering machinebreuk doch werd specifiek aangepast aan de bijzondere risico's van electronisch of digitaal materiaal. Een tas koffie in het klavier, of een portable PC die van tafel valt. Allemaal niet erg gezond. Deze polis biedt een antwoord.

Herprogrammering, wedersamenstellen van data, bedrijfsverliezen door de stilstand, overuren van gespecialiseerde technici. Voor dit alles is er een aangepaste oplossing. Zoals steeds kunnen wij u vrijblijvend een offerte overmaken.

Tijdens het monteren van het metalen gebinte van een loods breekt een kabel van de kraan

Eén van de vele voorbeelden van schadegevallen die tijdens montagewerken kunnen gebeuren.

Deze verzekering vindt haar oorsprong in de assemblage van metaalconstructies

Daar waar de verzekering alle bouwplaatsrisico's voornamelijk geschikt is voor gebouwen (appartementen, gebouwen voornamelijk uit steen en beton,... enz) is deze verzekering specifiek bedoeld voor montage-werken (metaalconstructies).

Montagewerken dienen ruim geïnterpreteerd. Om er enkele op te noemen: metalen gebinten, tanks, silo's, turbines, torenkranen, pylonen, metalen bruggen ... zijn allemaal constructies die voor dergelijke polis in aanmerking komen. Gezien de waarborg ook geldt bij het proefdraaien van machines en onderdelen wordt dikwijls gesproken over een verzekering "montage en proeven".

Wie neemt deze verzekering?

Deze verzekering kan genomen worden door de bouwheer, de aannemer(s), de ontwerpers en de leveranciers van onderdelen. Elk van deze partijen kan hiervoor belang hebben. De verzekering kan ook ineens alle betrokken partijen meeverzekeren.

Wat vergoedt deze verzekering?

De verzekerde waarborgen gaan zeer ver. Om er enkele op te noemen: menselijke fouten, kwaadwilligheid, berekeningsfouten, constructiefouten, materiaalgebreken, brand, bliksem, storm,... enz. De verzekering kan ook uitgebreid worden met transportschade, laden en lossen, staking en oproer. De montageverzekering kan naast de schade aan de montagewerf ook de schade waarborgen aan andere voorwerpen (nabijliggende installaties bijvoorbeeld).

De montageverzekering kan genomen worden als éénmalige verzekering (voor één bepaalde werf) of als abonnementsverzekering (voor een firma die geregeld montages uitvoert). Vraag uw vrijblijvende offerte.

De hospitalisatieverzekering betaalt de medische kosten verbonden aan een ziekenhuisopname

Deze kosten kunnen voor u of voor uw werknemers aardig oplopen. Voor de beschijving van de waarborgen verwijzen wij naar de hospitalisatieverzekering bij de "verzekeringen gezondheid."

De verzekering hospitalisatie als groepsverzekering voor uw medewerkers

Deze verzekering is een ideale manier om uw medewerkers een extra-legaal voordeel te geven. Als werkgever heeft u er belang bij dat uw werknemers geen financiële problemen ondervinden ten gevolge van een ziekenhuisopname. Op de koop toe geeft u uw werknemers een voordeel in natura die u fiskaal volledig aftrekt en die onbelast en vrij van RSZ is voor uw medewerkers. Er ontstaat een betere band tussen uw werknemers en uw bedrijf.

Voor alle werknemers?

U kan hier vrij kiezen. Zo kan u deze verzekering aan iedereen geven, aan een bepaalde categorie (bijvoorbeeld enkel de bedienden) of nog beperkter bijvoorbeeld enkel voor de kaderleden vanaf niveau x of y. Alles kan.

In functie van uw wensen maken wij graag vrijblijvend een offerte voor uw bedrijf.

Lees u eerst even hierboven over de bedrijfsleidersverzekering en de groepsverzekering?

De IPT heeft namelijk de vorige nadelen niet meer. Het voordeel zit hem in de naam IPT. Hier werken wij dus individueel -dus persoon per persoon- waardoor er geen groep van verzekerde personen meer dient bepaald te worden. Een IPT kan dus verschillende bedrijfsleiders verschillende voordelen bezorgen.

Dit kan bijvoorbeeld heel interessant zijn als een vader later zijn zaak aan zijn zoon wenst over te dragen. Met de opbrengst van de IPT kan vader hetzij zoonlief een lagere prijs laten betalen voor de overname, of andere kinderen betalen die niet in de zaak zitten en die anders door de overnemende zoon moeten uitbetaald worden.

Dit is maar een voorbeeld van de eindeloze mogelijkheden.

Op het ogenblik dat de topgevels van een nieuwbouwwoning gemetseld zijn steekt een storm op

Deze waaien om en vernielen de betonelementen van de verdieping en een kraan. Gelukkig raakt niemand gewond.

Een veel voorkomend schadegeval waarbij steeds de vraag gesteld wordt... wie zal dat betalen. Andere voorbeelden: tijdens het asfalteren vat de rest van het dak vuur en brandt de volledige woning af. Een bouwkraan valt op het gebouw wegens wegzakken in de modder. Nog niet verwerkte bouwmaterialen (natuursteen vloertegels, sanitair) worden gestolen van op de werf. Allemaal voorbeelden van schades waarbij de verzekering alle bouwplaatsrisico's aangesproken kan worden.

Wat dekt deze verzekering?

De verzekering alle bouwplaatsrisico's waarborgt de schade die zich voordoet aan het bouwwerk tijdens de bouw. Niet enkel de schade aan het bouwwerk zelf is gedekt; er kan ook waarborg zijn voor de schade aan de bouwplaatsuitrusting en aan andere gedeelten van het gebouw waaraan niet gewerkt wordt. Denk maar aan gebouwen waarvan gedeelten dienen gerenoveerd te worden. Naast de schade aan de bouwwerf zelf is er ook een luik "burgerlijke aansprakelijkheid" voor schade die aan derden veroorzaakt wordt tijdens de werken.

Wie kan deze verzekering nemen?

Alle partijen betrokken bij een bouw kunnen belang hebben bij deze verzekering en kunnen bijgevolg dergelijke verzekering nemen. Zeer dikwijls wordt deze polis genomen door de bouwheer waarbij alle betrokken aannemers, architecten en studiebureau's mee verzekerd zijn.

Welke bouwwerken worden verzekerd?

Het kan hem gaan om particuliere werken (woningen, appartementen), industriële- en handelsconstructies (fabrieken, shoppingcentra, kantoorgebouwen) en openbare werken.

Vraag ons vrijblijvend een offerte.

Zaken doen met belgische en buitenlandse klanten is niet altijd zonder risico's. De kredietverzekering helpt u bij insolventie, faling, of wanbetaling van uw klanten. Als handelaar of bedrijf overkomt het je hoe dan ook op een bepaalde dag.

Een klant staat met een groot bedrag aan openstaande facturen en legt de boeken neer. Wat nu?

De kredietverzekering verzekert het risico van insolventie (onvermogen, faling) of wanbetaling vanwege belgische of buitenlandse klanten. Deze verzekering dient in principe genomen te worden voor alle schuldvorderingen (en dus niet voor 1 klant). De premievoet bedraagt een bepaald percentage op de totale omzet en is uiteraard afhankelijk van diverse factoren.

Een typisch kenmerk voor de kredietverzekering is het vastleggen van kredietlimieten per klant. U geeft aan de kredietverzekeraar de lijst door van uw klanten waarbij de verzekeraar per klant een maximale dekking zal toekennen. Er kan ook dekking geweigerd worden (voor klanten met dubieuze solvabiliteit). Aldus is u op voorhand verwittigd...

De moderne kredietverzekering voorziet een aantal mogelijkheden om niet voor iedere klant een limiet te moeten aanvragen o.a. voor bestaand cliënteel. Dit maakt dat deze polis heel wat soepeler werd. Ook de vorderingen op niet-handelaars (particulieren) kunnen nu verzekerd worden.

Deze verzekering is een zeer gespecialiseerde tak die slechts door enkele maatschappijen beoefend wordt. Wij begeleiden u graag in de totstandkoming en het verder beheer van uw kredietverzekering.

Bepaalde machines kunnen heel duur zijn

Uw brandverzekering is onvoldoende om alle risico's te dekken die zich kunnen voordoen. Een verzekering machinebreuk is overwegenswaard.

Uw brandverzekering waarborgt u tegen brand-, storm-, waterschade. Maar er is meer.

Er zijn nog heel wat risico's die uw brandpolis niet dekt. Wij denken aan schade door onhandigheid, kwaadwilligheid van personeel, vallen, stoten, botsen, indringen vreemd voorwerp, constructie- of montagefouten, ontbreken van smering, oververhitting, inwerking van elektriciteit (overspanning, spanningval, kortsluiting,...) en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Voor heel wat dure machines (drukkerijmachines, weefgetouwen, houtbewerkingsmachines, bakkerijmachines, draaibanken,... enz) is dergelijke verzekering zeker overwegenswaard. Er zijn diverse mogelijkheden. Niet enkel de schade aan de machine zelf wordt verzekerd; ook de gevolgschade (bedrijfsverliezen door stilstand, extra kosten voor gespecialiseerde technici,...) kan meeverzekerd worden. Wij bezorgen u graag uw specifieke offerte.

Hier bespreken we de verzekering voor de professionele vervoerder of transporteur

Is goederentransport uw beroepsactiviteit dan klinkt "CMR" u vertrouwd in de oren. Uiteraard kent u als transporteur de CMR-wetgeving die het transport over de weg reglementeert. De CMR-verzekering is er in diverse vormen en prijzen. Zo kennen wij forfaitaire polissen per vrachtwagen en polissen waarbij de premie jaarlijks berekend wordt op basis van de omzet van uw bedrijf. Uw klant kan u een bijkomende verzekering vragen met een hogere waarborg dan de CMR-beperking per kg. Uw klant kan u ook vragen om een transportverzekering "alle risico's" af te sluiten.

Transport beperkt zich dikwijls niet tot "vervoer". Tijdelijke opslag in uw magazijn kan zich ook voordoen. Dit brengt heel specifieke risico's met zich mee. U kan beroep doen op een onderaannemer om het transport voor u te doen. Opgepast: u blijft aansprakelijk. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Transportverzekering is duidelijk een vak voor specialisten

Contacteer vrijblijvend ons kantoor. Wij weten waarover wij spreken als we het met u zullen hebben over transportverzekeringen. Wij helpen u graag verder.

Hier bespreken wij de verzekering van uw eigen goederen

Als bedrijf vervoert u dagelijks goederen over de weg, per trein, per vliegtuig eventueel per schip. U kan dit vervoer hetzij met eigen materieel organiseren hetzij uitbesteden. In beide gevallen dient u stil te staan bij de risico's die uw lading loopt.

U vervoert zelf uw goederen

Meestal gebeurt dit met eigen vrachtwagens. Op deze website leest u meer over schade aan derden en schade aan het voertuig. Evenwel kan bij een ongeval ook de lading gedeeltelijk of volledig vernield worden.

Indien de lading enige waarde heeft, heeft u er alle belang bij een transportverzekering te overwegen. Deze verzekering kan aangeboden worden als eenmalige verzekering voor 1 welbepaald transport van een (dure) lading. Indien u geregeld goederen vervoert wordt deze verzekering als jaarpolis aangeboden waarbij alle transporten verzekerd worden die u verricht.

Niet enkel het vervoer zelf houdt risico's in. Denk maar aan de vele inbraken in bedrijfsvoertuigen op werven om gereedschap te stelen. Professioneel gereedschap kost al snel duizenden euro's. Ook voor dit risico biedt de transportverzekering een financiële oplossing.

U laat uw goederen vervoeren door een transporteur

"Mijn goederen worden door een transportfirma vervoerd; dus alle risico's zijn voor de transportfirma." : een veel gehoorde uitspraak die onjuist is. Een transportfirma die uw vervoer verzorgt doet dit doorgaans onder "CMR-voorwaarden". Zie daarvoor de CMR-vrachtbrief die u ondertekent als de goederen opgehaald worden. Zonder in detail te treden kunnen wij u al melden dat de aansprakelijkheid van de transporteur voor uw goederen beperkt is tot zo'n 10 euro per kg. Een computer van bijvoorbeeld 4 kg die beschadigd aangeleverd wordt zal bijgevolg vergoed worden voor ongeveer 40 euro... In de meeste gevallen dus heel wat lager dan de effectieve waarde. Zo ook is de transporteur enkel aansprakelijk voor schade die door zijn fout is ontstaan. Schade door overmacht bijvoorbeeld, of door een verkeersongeval waarbij de transporteur geen fout treft zal niet vergoed worden door de transportverzekering van de transporteur. Ook voor het vervoer per schip, per trein en per vliegtuig zijn er diverse wettelijke of contractuele beperkingen.

Het is nog meer oppassen geblazen als u binnenlands vervoer laat doen via een koerierdienst. Soms vervoeren deze diensten onder CMR-voorwaarden maar soms ook niet en vervoeren zij onder eigen voorwaarden. Geregeld zijn er dan nog meer beperkingen voorzien (bijvoorbeeld maximaal 10 euro per pakje). Vraag de vervoervoorwaarden op.

Wij hebben voor u een passende oplossing

Elk bedrijf heeft zijn specifieke problematiek omtrent transport van goederen. Contacteer ons vrijblijvend en wij zorgen voor een passende oplossing.

De verzekering privé leven zorgt er voor dat uw medewerkers in hun privé leven even goed beschermd zijn als tijdens hun beroepsleven Een ongeval tijdens het privé leven van uw medewerkers kan nare financiële gevolgen hebben.

Een te overwegen extra-legaal voordeel voor uw medewerkers

Een arbeider of bediende die het slachtoffer wordt van een ongeval privé leven valt in principe terug op de uitkeringen van het ziekenfonds. Die uitkeringen zijn echter beduidend lager dan de vergoedingen die betaald worden door de verzekering arbeidsongevallen. De daguitkering bedraagt zo'n 60% van een geplafonneerd loon. Ook de tussenkomst in de medische kosten is beperkt (remgelden).

Met de verzekering privé leven kan u ervoor zorgen dat uw medewerkers dezelfde voordelen genieten voor een privé ongeval als voor een arbeidsongeval. De voordelen zijn dus een hogere dagvergoeding, hogere tussenkomst in de medische kosten, de vergoeding bij blijvende invaliditeit en de uitkering bij overlijden.

De verzekering arbeidsongevallen zorgt voor uw werknemers.

De Wet verplicht elke werkgever om zich te verzekeren voor de arbeidsongevallen die zijn personeel kan overkomen tijdens het werk of op de weg van en naar het werk. De wet geldt zowel voor arbeiders als bedienden, tijdelijke helpers, schoonmaaksters, dienstpersoneel, jobstudenten enz.

Welke zijn de geboden waarborgen?

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Dit is het loonverlies dat het slachtoffer lijdt ten gevolge van het arbeidsongeval. Het gewaarborgd loon, uitbetaald door de werkgever tijdens de eerste periode van de ongeschiktheid wordt aan de werkgever terugbetaald a rato van 90% van een geplafonneerd loon zonder de patronale bijdragen. Nà deze periode betaalt de verzekering het loon rechtstreeks aan het slachtoffer (ook a rato van 90% van een geplafonneerd loon).

Medische kosten

Voor een arbeidsongeval is er geen tussenkomst van het ziekenfonds in de hospitalisatiekosten of de andere medische kosten. Deze kosten worden rechtstreeks door de verzekering arbeidsongevallen betaald. De tussenkomst is echter beperkt tot het RIZIV-barema. Supplementen zoals bijvoorbeeld de extra kosten voor een eenpersoonskamer in de kliniek blijven ten laste van het slachtoffer. Onder deze rubriek vallen tevens de kosten voor prothesen en andere medische hulpmiddelen.

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Het slachtoffer kan als gevolg van een arbeidsongeval een blijvend letsel overhouden. Hiervoor wordt een lijfrente betaald in functie van het loon en de graad van ongeschiktheid (uitgedrukt in %). Er wordt rekening gehouden met de economische ongeschiktheid.

Overlijden

Bij overlijden van het slachtoffer is er een tussenkomst in de begrafeniskosten (= 30X het gemiddeld dagloon van het slachtoffer), een lijfrente voor de weduwe (30% van het basisloon van de overledene) en een tijdelijke rente voor de kinderen (15-20% van het basisloon van de overledene per kind zolang het kind recht heeft op kinderbijslag).

Welke premie moet ik betalen?

De premieberekening van de verzekering arbeidsongevallen gebeurt op de loonmassa die u jaarlijks uitkeert. Afhankelijk van de aard van uw activiteiten (gevaar, vroegere arbeidsongevallen,...enz) en uw totaal personeelbestand negociëren wij voor u bij diverse verzekeringsmaatschappijen de beste premievoet. Dit kan minder dan 0,5% zijn voor zittende bedienden en lage risico-beroepen tot meer dan 5% voor de hogere beroepsklassen.

Gezien uw totale loonmassa pas gekend is als het lopende jaar voorbij is en de premie vooruit betaald moet worden, betaalt u een voorschot op basis van de geschatte loonmassa met het jaar daarop een afrekening op basis van de effectieve loonmassa. Voor bedrijven met slechts enkele werknemers wordt soms met een forfaitaire premie gewerkt.

Onnodig te vertellen dat het wettelijk sociaal statuut van de zelfstandige ondermaats is als u door ziekte of ongeval tijdelijk of blijvend "out" bent. Tenzij u vindt dat u met 25 euro per dag kan leven...

De verzekering gewaarborgd inkomen lost deze leemte op

Concreet betaalt deze verzekering u een maandelijks vooraf overeengekomen bedrag indien u om medische reden niet kan werken. Dit kan zowel een ziekte als een ongeval zijn, het maakt niet uit. De verzekering kan volledig aan uw wensen aangepast worden:

Fysiologische en economische arbeidsongeschiktheid

Een hele mond vol. Even verduidelijken. De fysiologische ongeschiktheid houdt enkel rekening met het letsel medisch gezien. De economische ongeschiktheid houdt rekening met uw beroep. Een voorbeeld ter verduidelijking: een pianist die een vinger verliest heeft een fysiologische ongeschiktheid van 10%; hij heeft echter een economische ongeschiktheid van 100%. Waarom deze toelichting? De verzekering gewaarborgd inkomen bepaalt de beide ongeschiktheden en betaalt de hoogste van de twee. Indien de ongeschiktheid minder dan 25% bedraagt wordt er niets uitbetaald. Als de ongeschiktheid meer dan 67% bedraagt ontvangt u 100% uitkering. De ongeschiktheid tussen de 25 en 67% wordt procentueel aan het gekozen maandelijks bedrag uitbetaald.

De premie?

U zal begrijpen dat, gezien de diverse mogelijkheden, de premie sterk verschilt. Gevaarlijke beroepen betalen ook meer dan administratieve beroepen. Ook het beoefenen van bepaalde sporten of hobby's kunnen de premie beïnvloeden. Een persoonlijke offerte volledig op uw persoon gesneden? Bel of mail ons vrijblijvend.

De aannemer en de architect zijn 10 jaar aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk

Een vrij kort artikel in ons Burgerlijk Wetboek dat verregaande gevolgen heeft voor elke aannemer en architect. Artikel 1792 van ons Burgerlijk Wetboek zegt:"Indien een gebouw dat tegen vaste prijs is opgericht, geheel of gedeeltelijk teniet gaat door een gebrek in de bouw, zelfs door ongeschiktheid van de grond, zijn de architect en de aannemer daarvoor gedurende tien jaren aansprakelijk"

Een recente wet van 15 februari 2006 maakt de verzekering van de architecten wettelijk verplicht. De volledige wettekst kan u hier nalezen.

U bent zaakvoerder, bestuurder, beheerder of directeur in een NV, BVBA, VZW of andere vennootschap?

In grote ondernemingen in de USA wordt 1 bestuurder op 2 geconfronteerd met een schadeclaim ten persoonlijke titel. Gelukkig loopt het bij ons nog niet zo'n vaart. Of wel?

Arbeiders en bedienden werken in een band van ondergeschiktheid. Het is dan ook bijna altijd de werkgever die aansprakelijk gesteld wordt voor fouten, nalatigheden en tekortkomingen in de uitoefening van hun functie. Bij bestuurders, zaakvoerders en directieleden is deze band van ondergeschiktheid er niet. Hierdoor kunnen zij gemakkelijker persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Zij kunnen aldus met hun persoonlijk vermogen aangesproken worden voor een bestuursfout.

Over welke fouten van bestuurders gaat het?

Décharge geven aan de bestuurders op de algemene vergadering of een polis BA uitbating lossen deze problematiek niet op. Wij dienen ons te wenden tot een specifieke polis bestuurdersaansprakelijkheid ook wel BA maatschappelijke lasthebbers genoemd.

Dat dergelijke verzekering geen polis is die wij tussen pot en pint even afsluiten weze duidelijk. Ons kantoor bouwde in deze materie een grote expertise op. Wij helpen u graag bij het uitwerken van een offerte voor een aangepaste waarborg voor uw bedrijf.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating: een ganse mond vol.

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating of kortweg BA uitbating genoemd dekt de schade die u aan anderen toebrengt gedurende de uitbating van uw bedrijf.

Wat is het verschil met de familiale verzekering?

De familiale verzekering waarborgt inderdaad ook schade aan derden maar strikt beperkt tot het privé leven. De verzekering BA uitbating daartegenover dekt de schade aan derden tijdens uw beroepsactiviteiten.

Welke waarborgen worden gegeven?

Meestal is deze polis ingedeeld in volgende afdelingen:

En de premies hiervoor?

Het zal wellicht duidelijk zijn dat dat er enorme premieverschillen zijn voor deze verzekeringen. Een kleine kruidenierswinkel op de hoek zal allicht heel wat minder betalen dat een scheikundige fabriek met 5000 werknemers. De premies verschillen sterk in functie van de aard van het bedrijf, aantal werknemers, gevraagde waarborgen enz. Alvast helpen wij u graag verder in deze moeilijke materie.

De brandverzekering vergoedt de stoffelijke schade aan de gebouwen en goederen. Maar er is meer.

Meer dan de helft van de bedrijven start niet meer op nà een catastrofebrand. Reden hiervoor kan natuurlijk een niet aangepaste brandverzekering zijn. Maar zelfs een goede brandverzekering is onvoldoende voor een handelaar of bedrijf gezien de vergoeding beperkt blijft tot de zuiver stoffelijke schade aan de goederen. Het verlies aan inkomsten wordt echter niet vergoed.

Hier komt de verzekering bedrijfsschade ter hulp

Het kan maanden duren vooraleer u, nà een brand of zware stormschade uw handel kan heropenen. Ondertussen blijven de klanten weg en wordt uw inkomen ondermijnd. De vergoeding voor deze bedrijfsschade kan gebeuren volgens een eenvoudig forfaitair systeem. Dit systeem wordt toegepast in de kleinhandel. Bijvoorbeeld: u verzekert een bedrag van 250 euro per dag dat u uw winkel niet kan open houden. Op industrieel niveau wordt de bedrijfsschade niet forfaitair doch boekhoudkundig berekend. Het verlies aan netto-winst en de vaste algemene onkosten zijn de grondslag voor de berekening.